Textile – Dyeing

NO.401 WATER VAPOUR PERMEABILITY CUP (FOR TEXTILE)

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับประเมินการซึมผ่านของผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามวิธีแคลเซียมคลอไรด์หรือวิธีน้ำ

Textile – Dyeing

NO.402 SPRAY TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับการทดสอบการกันน้ำของผลิตภัณฑ์สิ่งทอยางและพลาสติก

Textile – Dyeing

NO.404 MULLEN TYPE STRENGTH TESTER FOR TEXTILE

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการประเมินความต้านทานการระเบิดของสิ่งทอ

Textile – Dyeing

NO.409 WATER PENETRATION RESISTANCE TESTER FOR TEXTILE

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับทดสอบการซึมผ่านของน้ำ

Textile – Dyeing

NO.412 SCHOPPER TYPE TWIST COUNTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับวัดจำนวนการบิดและอัตราการหดตัวของเส้นด้าย

Textile – Dyeing

NO.416 CROCK METER

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการประเมินความคงทนของสีต่อการเสียดสีของผลิตภัณฑ์สิ่งทอหนังยางและพลาสติก

Textile – Dyeing

NO.428 COLOR FASTNESS RUBBING TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการประเมินความคงทนของสีต่อการเสียดสีของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ยาง และพลาสติก

Textile – Dyeing

NO.429 OLSEN TYPE STIFFNESS TESTER (FOR LIGHT LOAD)

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการประเมินความต้านทานปฏิกิริยาการดัดของผ้าแข็ง

Textile – Dyeing

NO.433 SCOTT TYPE CREASE-FLEX ABRASION TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการทดสอบรอยขีดข่วนรอยย่นบนผ้า, ยางและพลาสติก

หน้าที่ 1

Enter your keyword