LEATHER – VINYL LEATHER CLOTH

NO.169 MANUAL WATER PROOF TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับทดสอบการกันน้ำของยาง และผ้าพลาสติก

LEATHER – VINYL LEATHER CLOTH

NO.197 FLEXO-METER / NO.197-L (WITH REFRIGERATING MACHINE)

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการประเมินความทนทานต่อการดัดงอของหนังบางเช่นหนังส่วนบนของรองเท้า

LEATHER – VINYL LEATHER CLOTH

NO.201 VINYL LEATHER CLOTH COLD PROOF TESTER / NO.201-R VINYL LEATHER CLOTH COLD PROOF TESTER (WITH REFRIGERATING MACHINE)

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับทดสอบความต้านทานอุณหภูมิเย็นบนผ้าหนังไวนิล พลาสติก และยาง

LEATHER – VINYL LEATHER CLOTH

NO.202 LEATHER CONTRACTION TEMPERATURE TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิที่ทำให้เกิดการหดตัวของหนัง

LEATHER – VINYL LEATHER CLOTH

NO.203 LEATHER WATER VAPOUR PERMEABILITY TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการประเมินการซึมผ่านของหนัง

LEATHER – VINYL LEATHER CLOTH

NO.236 LEATHER BALL-BURSTING TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับทดสอบ ball bursting test ของรองเท้าหนัง และหนังบางๆ

LEATHER – VINYL LEATHER CLOTH

NO.240 TIPTOE EXFOLIATION TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับทดสอบการขัดที่ปลายนิ้วเท้าของรองเท้า

หน้าที่ 1

Enter your keyword