ELECTRIC WIRE – CORD

NO.124 CABTYPE CABLE IMPACT TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับทดสอบแรงกระแทกของสายไฟฉนวนยาง และพลาสติก

ELECTRIC WIRE – CORD

NO.124-PTL CABLE IMPACT TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับทดสอบแรงกระแทกบนสายไฟที่หุ้มหรือเปลือกในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำ

ELECTRIC WIRE – CORD

NO.125 CABTYPE CABLE FLEXING TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับการทดสอบการโค้งงอของสายไฟฟ้าฉนวนยาง และพลาสติก

ELECTRIC WIRE – CORD

NO.127 CABTYPE CABLE ABRASION TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการทดสอบการขัดกับสายไฟฟ้าฉนวนยางและพลาสติก

ELECTRIC WIRE – CORD

NO.161 SPRING ELONGATION TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการประเมินความนุ่มของลวดเคลือบตามวิธีการยืดตัวสปริง

ELECTRIC WIRE – CORD

NO.162-EW SLIP TESTER (FOR ENAMELED WIRE)

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการวัดมุมเอียง (ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต)

ELECTRIC WIRE – CORD

NO.163 ENAMELED WIRE STIFFNESS TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับทดสอบแรงกระแทกของสายไฟฉนวนยาง และพลาสติก

ELECTRIC WIRE – CORD

NO.173-S ENAMELED WIRE STIFFNING POINT TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับวัดจุดอ่อนตัวของลวดเคลือบฟันตามวิธีการตัดขวาง

ELECTRIC WIRE – CORD

NO.185 PARALLEL PLATE PLASTOMETER / NO.185-AUTO (AUTOMATIC)

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับทดสอบการเปลี่ยนรูปความร้อนของยางและสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพลาสติก

หน้าที่ 1

Enter your keyword