NO.506 SPREAD METER

ใช้ในการประเมินความสามารถในการไหลของสีและหมึกตามวิธีสเปรดมิเตอร์ คือการวัดรัศมีของการแพร่กระจายของชิ้นงานทดสอบ 60 วินาทีหลังจากแผ่นชั้นบนซึ่งวางอยู่บนแผ่นขนานซึ่งตรงกับชิ้นงานทดสอบ

Standards
JIS-K5101
K5701-1

Enter your keyword