NO.401 WATER VAPOUR PERMEABILITY CUP (FOR TEXTILE)

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับประเมินการซึมผ่านของผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามวิธีแคลเซียมคลอไรด์หรือวิธีน้ำ การซึมผ่านจะถูกวัดโดยมวลของไอน้ำที่ซึมเข้าไปในพื้นที่เฉพาะของเมมเบรนภายใต้อุณหภูมิที่กำหนดและความชื้น

Standards
JIS-L 1099

Enter your keyword