NO.197 FLEXO-METER
NO.197-L FLEXO-METER (WITH REFRIGERATING MACHINE)

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการประเมินความทนทานต่อการดัดงอของหนังบางเช่นหนังส่วนบนของรองเท้า ชิ้นงานทดสอบจะถูกพับและยึดติดกับหัวจับในขณะที่ใช้แรงดัดงอ 22.5 องศาสำหรับจำนวนครั้งถูกกำหนดไว้แล้วว่ากี่ครั้ง ผู้ทดสอบตรวจสอบและประเมินความเสียหายที่มองเห็นได้บนชิ้นงานทดสอบ

Standards
JIS-K6542
K6557-8

Enter your keyword