NO.161 SPRING ELONGATION TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการประเมินความนุ่มของลวดเคลือบตามวิธีการยืดตัวสปริง ปลายด้านหนึ่งของคอยล์ทดสอบจะถูกรีดไปที่แมนเดรลและปลายอีกด้านที่ติดอยู่กับน้ำหนักซึ่งวางอยู่บนแท่นรองรับ จากนั้นจะยืดชิ้นงานทดสอบลงด้วยความเร็วคงที่และเมื่อผ่านไป 1 นาทีหลังจากที่น้ำหนักแยกออกจากแท่นรองรับผู้ทดสอบจะทำการปลดน้ำหนักและออกจากคอยล์ทดสอบอีก 1 นาที ความแตกต่างของความยาวของคอยล์ก่อนและหลังการทดสอบจะถูกบันทึกเป็นค่าการยืดตัวของสปริง

Standards
JIS-(C3003)
C3216-3
IEC-60851-3

Enter your keyword