NO.121-AUTO BRITTLENESS TEMPERATURE TESTER (FULLY AUTOMATIC)

เครื่องทดสอบนี้เป็นรุ่นอัตโนมัติเต็มรูปแบบของเครื่องวัดอุณหภูมิความเปราะบาง โดยการป้อนเงื่อนไขการทดสอบผ่านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ผู้ทดสอบสามารถเรียกใช้การทดสอบ 40 ตัวอย่าง (200 ตัวอย่าง) ต่อเนื่อง

Standards
JIS-C3005
K6261
K6723
K7216
ASTM-D746
ISO-812
974

Enter your keyword