NO.145-D RETENTIVITY TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับประเมินค่าการสะท้อนกลับของเทปกาวและแผ่น โดยการแนบปลายด้านหนึ่งของชิ้นงานทดสอบเข้ากับแผ่นทดสอบขนาด 25 มม. และใช้โหลดกับปลายอีกด้านหนึ่งของชิ้นงานทดสอบที่แขวนในแนวตั้งผู้ทดสอบจะวัดระยะทางที่ได้จากการจัดแนวหรือเวลาที่ต้องการ หล่นจากแผ่นทดสอบ

Standards
JIS-Z0237

Enter your keyword